Quy trình bài thi

Bắt đầu bài thi



Dừng xe và khởi hành ngang dốc



Lái xe qua vệt bánh xe



Đường vuông góc



Đường vòng quanh co



Ghép xe dọc vào nơi đỗ



Ghép xe ngang vào nơi đỗ